Modelová situácia

Pri zhotovení základov treba dbať na inžinierskogeologický prieskum kde je hodnotenie pomerov pre základy domu. Na základe vyhodnotenia týchto podmienok sa spraví statický posudok statikom, ktorý určí spôsob zhotovenia základov.

  • Správne osadenie stavby na pozemku čiže vymeranie je určené osadením domu na pozemku v projekte. Najjednoduchší postup je spraviť geometrický plán osadenia stavby a základov ktorý nám spraví certifikovaný geodet na základe nami dodaných podkladov a vytýči nám to pozemku.
  • Následne môžeme začať s vyprašovaním alebo obkreslením základov podľa vytýčených bodov.
  • Následne môžeme pristúpiť vykopaniu základov strojom, za predpokladu, že stroj bude pri práci stáť tak, aby sa pri pojazde nedostal do priestoru, kde sa budú neskôr betónovať základy.
  • Posledných 10 cm výkopu pod podkladový betón je potrebné vykopať ručne, pričom treba dbať na to aby po ručnom vykopaní nepršalo.
  • Následne navozíme štrk v hrúbke min 12 cm, ktorý nám oddelí betón od zeminy a to z dôvodu toho aby samotný betón základov v budúcnosti nestal vo vode, pripadne môžeme od základy vložiť drenáž a tu zviesť do vsakovacej jamy.
  • Následne vložíme výstuž ktorá musí byť od štrku zdvihnutá aspoň 70 mm.
  • Potom začneme betónovať triedu betónu nám urči projekt alebo statik.
  • Netreba zabudnúť na TZB podľa projektu /kanalizácia, elektro, voda, plyn, a iné/